การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก ๕ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ในหัวข้อเรื่อง “Thailand National Conference on Psychology: Empowering People in the World of Change (TNCP 2016) ปลุกพลังแห่งจิตใจให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและ ผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับสร้างแนวทางการจัดการชีวิตและสังคมไทยให้พัฒนาต่อไป อย่างสง่างามในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยโครงการฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ยิ่งในวงการวิชาการและวิชาชีพทางจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีสำหรับ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นภายนอก จึงได้เสนอเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ (TNCP2017) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยาและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาอย่างยั่งยืนต่อไป