จากความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษาทางจิตวิทยา

1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ภาควิชาจิตวิทยาภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ