การลงทะเบียนสำหรับ Normal and Onsite
(21 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560)สถาบันภาคีเครือข่าย ได้แก่
1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ภาควิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับ Normal and Onsite Registration
(21 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 7 วันหลังลงทะเบียน)

ชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาว มานิกา วิเศษสาธร และ/หรือ นางสาว นิภา ศรีศุภโชคชัย และ/หรือ นางสาว บงกช ทองเอี่ยม สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เลขที่บัญชี 407-714459-6


แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

โดย Scan หรือ ถ่ายรูป แบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบโอนเงิน/สลิป)
ส่งมายัง Email: RU.TNCP2017@gmail.com พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียนแนบมาด้วย
กรุณานำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง มาใช้ในการรับใบสำคัญรับเงินที่หน้างาน
และหากท่านโอนเงินผ่านตู้ ATM ขอให้สำเนาสลิปโอนเงินเก็บไว้เพื่อกันข้อมูลเลือนหาย